Usługi

Poznaj naszą ofertę
Scroll
uslugi
istock_000015651554large_26
Usługi

Projektowanie

 

Projektujemy:

 

 • w strefach zagrożenia wybuchem (Ex)
 • instalacje elektryczne
 • instalacje p.poż
 • instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • instalacje sanitarne
 • instalacje technologiczne ( rurociągi)
 • konstrukcyjne
 • opracowania w technologii BIM
BIPRORAF (5)

Project Management

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym poprzez:

 

 • planowanie oraz przygotowanie inwestycji
 • tworzenie harmonogramu realizacji
 • wykonanie dokumentacji projektowej
 • dobór technologii oraz urządzeń
 • optymalizacja kosztów inwestycji
 • obór wykonawców branżowych
 • uczestnictwo w naradach i odbiorach częściowych
 • odbiory końcowe oraz rozruchy
 • pomoc w trakcie eksploatacji: przeglądy, audyty oraz ekspertyzy
 • wparcie Inwestorów w całym procesie inwestycyjnym
Depositphotos_209257338_xl-2015_mala

Inżynier kontraktu

 • nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania
 • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę
 • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności
jj

Inspektor nadzoru

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • kontrolowanie rozliczeń budowy na życzenie inwestora